2008

pod redakcją Jerzego Brzózki Podstawy automatyki. Ćwiczenia laboratoryjne Szczecin 2008 ISBN 978-83-89901-30-9 Liczba stron: 226
Podręcznik powstał na bazie wieloletnich doświadczeń dydaktycznych pracowników Zakładu Automatyki Okrętowej. Stanowi on pomoc do zajęć laboratoryjnych realizowanych na różnych wydziałach i specjalnościach. Całość materiału została podzielona na dziewięć rozdziałów: regulatory ciągłe; ciągłe układy regulacji; charakterystyki częstotliwościowe; identyfikacja; stabilność; elementy i układy logiczne; regulacja dwupołożeniowa; przetworniki pneumatyczne; układy regulacji pneumatycznej.
Jednakowy układ wszystkich ćwiczeń, wiele pomocniczych rysunków i jasno sformułowane treści ułatwiają przyswojenie prezentowanych zagadnień,
które są niezbędne w eksploatacji systemów okrętowych i portowych.

 


 

pod redakcją Jerzego Brzózki Układy automatyzacji. Ćwiczenia laboratoryjne Szczecin 2008 ISBN 978-83-89901-31-6 Liczba stron: 174
Do podstawowych zadań układów automatyzacji należy pomiar, analiza i wizualizacja sygnałów procesowych, a następnie wykorzystanie ich do sterowania i optymalizacji oraz diagnostyki.
Podręcznik przedstawia problemy automatyzacji w formie dziesięciu ćwiczeń laboratoryjnych. Praktyczne podejście do prezentowanych tematów, liczne przykłady, prosty i zrozumiały język książki ułatwiają zrozumienie przedstawionych problemów, nieobcych współczesnym inżynierom pracującym na statkach lub w portach.

 


 

pod redakcją Stanisława Gucmy Symulacyjne metody badań w inżynierii ruchu morskiego Szczecin 2008 ISBN 978-83-89901-29-3 Liczba stron: 224
Badania eksperymentalne rzeczywistych systemów i procesów w inżynierii ruchu morskiego bardzo często zastępuje się badaniem ich modeli. Najczęściej stosowana jest symulacyjna metoda badań modelowych.
Książka obejmuje symulacyjne metody badań stosowane w inżynierii ruchu morskiego, koncentrując się na:
- symulacji ruchu statków w czasie rzeczywistym i przyspieszonym,
- analizie statystycznej wyników badań symulacyjnych,
- określeniu bezpieczeństwa nawigacji na akwenach ograniczonych,
- optymalizacji parametrów dróg wodnych i statków (wyniki badań symulacyjnych).

 


 

Roman Rybak Grafika komputerowa. Ćwiczenia w programie CorelDraw Szczecin 2008 ISBN 978-83-89901-28-6 liczba stron: 130
Grafika komputerowa staje się coraz powszechniej stosowanym narzędziem komunikacji. Aby móc samodzielnie przygotować projekty graficzne konieczne jest posiadanie niezbędnej wiedzy oraz odpowiedniego oprogramowania.
Książka napisana jest z myślą o studentach, których czeka przygotowanie materiałów na zajęcia oraz pisanie prac dyplomowych. Zawiera wiele informacji ułatwiających prawidłowe przygotowanie grafiki rastrowej i wektorowej do wykorzystania m.in. w dokumentach MS Office. Autor starał się, aby zawarty w opracowaniu materiał miał charakter uniwersalny i był przydatny do pracy również z innymi programami graficznymi.

 


 

Henryk Jędraszczak, Krzysztof Mastalerz Słownik mechaniki okrętowej polsko-angielski Szczecin 2008 ISBN 978-83-89901-24-8 liczba stron: 390
 

 


 

Krzysztof Chwesiuk, Bogusz Wiśnicki, Izabela Kotowska Perspektywy przewozów intermodalnych w Polsce Szczecin 2008 ISBN 978-83-89901-32-3 Liczba stron: 87
Analiza rynku przewozów intermodalnych w Polsce zawarta w niniejszej pracy daje obraz obecnej sytuacji i prognoz rozwoju tego rynku w naszym kraju. Transport intermodalny ma ogromne szanse rozwoju ze względu na proces integracji Polski z Unią Europejską, ujednolicanie technologii transportowych, upraszczanie dokumentacji transportowej, postępujący proces automatyzacji i komputeryzacji, a także wykorzystanie ekologicznych gałęzi transportu.

 


 

Kazimierz Winnicki, Marek Landowski Wykłady z matematyki dla studentów studiów inżynieryjno-ekonomicznych Szczecin 2008 ISBN 978-83-89901-14-9 liczba stron : 204
Skrypt zawiera podstawowe pojęcia z zakresu elementów matematyki wyższej. Celem autorów było podanie wiadomości w formie jak najbardziej przystępnej i przystosowanej do samodzielnego studiowania. Skrypt zawiera dziewięć rozdziałów, w których umieszczone są definicje, twierdzenia, wzory i przykłady zadań. Dla ułatwienia czytelnikowi zrozumienia treści teoretycznej, a także dla sprawdzenia zdobytych wiadomości, w skrypcie zamieszczono rozwiązane przykłady oraz zadania do samodzielnego rozwiązania.

 2007

Aleksander Walczak Praca zbiorowa
Od alei Piastów do Wałów Chrobrego
Szczecin 2007 ISBN 978-83-89901-27-9 liczba stron : 290
Zbiór wspomnień i refleksji zgromadzonych z okazji 60-lecia szczecińskiego szkolnictwa morskiego. Publikacja zawiera także zarys historii szkolnictwa morskiego w Szczecinie (1947-2007), początki szkolnictwa morskiego w Szczecinie, wiesze, galerię fotografii, które mają pokazać korzenie szkolnictwa morskiego w Szczecinie.

 


 

Igor Jagniszczak Zwiększenie efektywności żeglugi na wodach śródlądowych w wyniku integracji regionalnego systemu sterowania ruchem statków Studia nr 47 Szczecin 2007 ISSN 0860-8806 liczba stron : 176
W monografii zaprezentowane zostały oryginalne opracowania następujących zagadnień:
1.    Zasad organizacji systemów sterowania i zarządzania ruchem statków i barek.
2.    Systemu zarządzania portami oraz akwenami wodnymi obejmującymi wyznaczone korytarze transportowe, objętymi nadzorem.
3.    Metody rozpoznawania i oceniania ruchu statków i barek w postaci modeli matematycznych.
4.    Projektu systemu sterowania i zarządzania ruchem statków na odcinku port Szczecin – kanał Odra-Havela.
5.    Programu integracji informacji wielopoziomowej w relacjach: ośrodki nadzoru i sterowania ruchem – statki/barki.
6.    Wykorzystania danych strategicznych systemów VTMIS do przemieszczania ładunków.

 


 

Henryk Jędraszczak, Krzysztof Mastalerz Słownik mechaniki okrętowej angielsko-polski Szczecin 2007 ISBN 978-83-89901-26-2 liczba stron : 354
Słownik mechaniki okrętowej angielsko-polski

 


 

Lucjan Gucma, Sylwia Schefs Studium prędkości statków na torze wodnym Świnoujście-Szczecin Szczecin 2007 ISBN 978-83-89901-22-4 Liczba stron 96
Praca ma na celu przedstawienie budowy probabilistycznych, eksperymentalnych modeli prędkości statków na torze wodnym Świnoujście – Szczecin. Zbadane zostały także zależności prędkości od długości i zanurzenia statków, odcinka toru wodnego oraz warunków hydrometeorologicznych. Przedstawiono kompleksową analizę wpływu prędkości statków na bezpieczeństwo nawigacji, akwen oraz przepustowość dróg wodnych.

Dane do niniejszej pracy zgromadzono wykorzystując obserwacje prędkości statków  przeprowadzone za pomocą systemów radarowych VTS Świnoujście – Szczecin.

 


 

Maria Christowa-Dobrowolska Konkurencyjność portów morskich basenu Morza Bałtyckiego Szczecin 2007 ISSN 0860-8806 Liczba stron 262
Głównym celem monografii było określenie zewnętrznych i wewnętrznych czynników konkurencyjności zespołu portów Szczecin-Świnoujście oraz możliwości wzrostu jego konkurencyjności na polskich i międzynarodowych rynkach usług portowych.

Zdefiniowane zostały pojęcia konkurencji i konkurencyjności portów morskich oraz określone mierniki oceny konkurencyjności,  które mogą być w nich zastosowane. Do analizy konkurencyjności portów morskich za okres 1994-2004 wybrano następujące czynniki: położenie geograficzne i dostępność techniczno-technologiczną, obroty ładunkowe, politykę inwestycyjną portu, politykę państwa wobec portów morskich oraz politykę transportową i morską UE

 2006

Maciej Gucma, Jakub Montewka Podstawy morskiej nawigacji inercyjnej Szczecin 2006 ISBN 978-83-89901-20-0 Liczba stron 82
Książka zawiera zagadnienia teorii i praktyki nawigacji technicznej. Zagadnienia poruszane w niniejszej publikacji takie jak:
- opis teoretyczny układów odniesień mających zastosowanie w nawigacji inercyjnej,
- klasyfikacja układów nawigacji inercyjne,
- ogólne zasady transformacji informacji pochodzącej z układów inercyjnych,
- zasady działania i budowa żyrokompasów nawigacyjnych,
- funkcjonowanie i konstrukcja akcelerometrów,
- opis czynników wpływających na dokładność pracy układów inercyjnych,
stanowią jedynie wstęp do konstrukcji i funkcjonowania układów inercyjnych w zastosowaniach cywilnych.