WYBRANE PROBLEMY EKSPLOATACJI SIŁOWNI OKRĘTOWYCH

Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Matuszaka
ISBN: 978-83-64434-11-2

Publikacja obejmuje zagadnienia związane z eksploatacją siłowni okrętowych, jak analiza instalacji oczyszczania wód balastowych stosowanych na statkach, instalacja wentylacji dla okrętów wojennych, analiza energetyczno-ekonomiczna wykorzystania prądnicy wałowej na przykładzie wybranego stat¬ku, możliwość zastosowania absorpcyjnych urządzeń chłodniczych zasilanych ciepłem odpadowym na jednostkach rybackich eksploatowanych w warunkach Morza Bałtyckiego czy praktyczne problemy użyt¬kowania ropopochodnych paliw niskosiarkowych w strefach kontrolowanej emisji tlenków siarki (ECA).

NA SZCZECIŃSKIM SZKOLNYM FARWATERZE

Aleksander Walczak
ISBN: 978-83-64434-09-9

„Zakresem pracy jest szczecińskie wyższe szkolnictwo morskie w latach 1969–2016. Motywacja powsta¬nia tych wspomnień jest prozaiczna. Zbyt często jestem indagowany w sprawach dotyczących minionych laty w szkolnictwie morskim. Nawet w zbiorach naszej Biblioteki Głównej znajdują się zdjęcia osób czy zdarzeń, które wymagają identyfikacji, opisu często istotnego z punktu widzenia dokumentacji historycz¬nej. Obok istotnych wydarzeń są także drobne, uboczne fragmenty wspomnień, które w kontekście zna¬czących dziejów ukazują zwykłego człowieka, uwikłanego niezależnie od powagi historycznych faktów o ubocznej i znikomej ważności i wadze problemów.” [cyt.]

PLANOWANIE I PROGRAMOWANIE TRAS OCEANICZNYCH STATKÓW HANDLOWYCH PRZY UŻYCIU PROGRAMU BON VOYAGE

Bernard Wiśniewski, Maciej Szymański
ISBN: 978-83-64434-10-5

W niniejszym opracowaniu przedstawiono procedury planowania, optymalizacji i programowania tras oceanicznych statków handlowych przy użyciu programu Bon Voyage, procedury testowań zoptymali¬zowanych tras oraz programowanie i analizę trasy oceanicznej na przykładzie rzeczywistej podróży eks¬ploatacyjnej wybranego statku armatora Hapag Lloyd AG. Opracowanie jest przeznaczonym do celów edukacyjnych poradnikiem efektywnego i racjonalnego korzystania z programu Bon Voyage, skierowa¬nym przede wszystkim do studentów i dyplomantów akademii morskich odbywających praktyki morskie na statkach wyposażonych w system Bon Voyage, a także do wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

TELEDETEKCJA – WYKORZYSTANIE ZDALNEJ INFORMACJI

Józef Sanecki, Grzegorz Stępień, Jan J. Konieczny, Julian Niebylski, Andrzej Klewski

Opracowanie jest kontynuacją i rozszerzeniem wydanej w 2006 roku przez WNT książki „Te¬ledetekcja – pozyskiwanie danych” pod redakcją Józefa Saneckiego. Autorzy omówili różne techniki opracowania zdalnie pozyskanej informacji. Monografia może być przydatna dla pracowników inżynieryjno-technicznych biorących udział w opracowaniu zdalnie pozyska¬nej informacji, głównie dla specjalistów z geodezji i kartografii, geologii i geografii, ochrony środowiska, meteorologii i geoinformatyki, a także budownictwa i inżynierii środowiska.

ROLA SYNERGIZMU I KRÓTKOOKRESOWYCH ZJAWISK ELEKTROCHEMICZNYCH W ROZWOJU NISZCZENIA EROZYJNO-KAWITACYJNEGO MATERIAŁÓW METALOWYCH

Jarosław Chmiel

Genezą powstania pracy są prowadzone przez autora wieloletnie badania zjawisk zużywa¬nia części maszyn i pędników okrętowych oraz anomalii występujących w tych procesach. Badania zostały wykonane we współpracy z wydziałami eksploatacyjnymi armatorów oraz z instytucjami klasyfikacyjnymi. Dotyczą zjawisk zużywania środków transportu w powiązaniu ze specyfiką środowiska morskiego i nadmorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem trans¬portu ładunków płynnych.

SELECTED EMISSIONS REDUCTION MEASURES IN MARITIME SHIPPING

Maija Lappi, Tadeusz Borkowski, Jarosław Myśków

Monografia powstała jako jeden z efektów działań międzynarodowej grupy naukowców współpracujących w ramach grantu badawczego BSR Innoship 2011-2014 – „Współpraca krajów regionu Morza Bałtyckiego na rzecz zmniejszenia emisji ze statków i portów poprzez konkurencyjność opierającą się na wiedzy i innowacji”. W pracy opisano przepisy dotyczące zapobiegania zanieczyszczaniu powietrza przez statki i obowiązujące ramy prawne IMO, przybliżono zjawisko emisji związków pochodzących ze spalinowych silników okrętowych napędów głównych, pomocniczych spalinowych silników prądotwórczych i kotłów okręto¬wych oraz możliwości ograniczania emisji poszczególnych składników spalin. Omówiono nowoczesne technologie stosowane na statkach oraz zalety i wady wynikające ze stosowania różnych metod oczyszczania spalin.

IDENTYFIKACJA OBIEKTÓW TECHNICZNYCH SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH

Piotr Bielawski
Format B5
158 s.
ISBN 978-83-64434-04-4

Obiekty techniczne są częścią każdego przedsiębiorstwa. Zarządzanie przedsiębiorstwem to również zarządzanie obiektami. Zarządzanie jako proces wymaga ciągłej identyfikacji obiektów. Różnorodność obiektów w przedsiębiorstwie i rożna struktura obiektów powoduje, że konieczne jest stworzenie systemu identyfikacji obiektów przedsiębiorstwa. Mnogość publikacji z zakresu identyfikacji oraz duże ich rozproszenie skłaniają do usystematyzowania i zebrania wiedzy potrzebnej do identyfikacji obiektów we wszystkich fazach życia obiektu. Utworzenie takiego systemu możliwe jest w oparciu o pojęcie „jakości”.

SHORE TO SHIP SYSTEM

Dariusz Tarnopowicz
Tadeusz Borkowski

Wydanie I
format B5
s. 104
ISBN 978-83-64434-03-7

Praca naukowa prezentuje możliwości dostaw energii elektrycznej z sieci na¬ziemnej do statków zacumowanych w porcie ograniczające negatywny wpływ na środowisko naturalne. Większa integracja między krajami na całym świe¬cie doprowadziła do wzrostu handlu światowego, wykorzystującego transport morski. Spowodowało to zwiększenie zanieczyszczenia powietrza generowa¬nego przez statki, a to stanowi zagrożenie dla miast portowych, dodatkowo proces cumowania statku jest źródłem hałasu i wibracji. Wśród różnych me¬tod zapobiegania zanieczyszczeniom atmosfery prezentowany w publikacji STS System wydaje się według autorów najbardziej skuteczny.

ŻEGLUGA MORSKA BLISKIEGO ZASIĘGU W ŚWIETLE IDEI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU

Izabela Kotowska
Wydanie I
format B5
s. 261
ISBN 978-83-64434-02-0

Przedmiotem przeprowadzonych badań i analiz przedstawionych w publi¬kacji jest żegluga morska bliskiego zasięgu, funkcjonująca w ramach inter¬modalnych lądowo-morskich łańcuchów transportowych oraz transport drogowy, stanowiący ogniwo tych łańcuchów. Badaniami objęto największe przedsiębiorstwa żeglugowe, w tym w szczególności obsługiwane przez nie linie żeglugowe: kontenerowe, promowe i ro-ro oraz przewoźników drogo¬wych, obsługujących przewozy do i z morskich terminali intermodalnych.

PER ASPERA AD ASTRA. 50-LECIE PRACY NAUKOWEJ PROFESORA BERNARDA WIŚNIEWSKIEGO

Józef Gawłowicz
Teresa Jasiunas

Wydanie I
format B5
s. 253
ISBN 978-83-64434-01-3

Książka stanowi przegląd 50-letniego dorobku naukowego profesora. Za¬wiera fragmenty z prac badawczych i wybrane artykuły z zakresu oceano¬grafii i nawigacji, a także wykaz pełnej bibliografii naukowej. Dołączony został spis wypromowanych doktorantów i prac dyplomowych, które pro¬wadził. Rąbka tajemnicy ze swojego życia profesor uchylił zaś w wywiadzie. Publikacja została wzbogacona o ilustracje dotyczące zarówno pracy na uczelni, jak i życia rodzinnego Jubilata.

Matematyczne podstawy informatyki

Paweł Banaś, Piotr Borkowski, Larisa Dobryakova, Evgeny Ochin
Wydanie I. FOR MAT B5, 270 s., IS BN 978-83-89901-84-2

Książka ta ma na celu przybliżenie teoretycznych podstaw informatyki i obejmuje: podstawy matematyki dyskretnej, systemy liczbowe, algorytmy i struktury danych oraz rachunek prawdopodobieństwa i statystykę. Matematyka dyskretna jest jedną z podstaw informatyki, na której bazuje wiele jej dziedzin, takich jak algorytmika, programowanie, bazy danych, układy cyfrowe czy kryptografia. Ich wspólną cechą jest dyskretność, można więc tym samym powiedzieć, że matematyka dyskretna jest zbiorczą nazwą wszystkich działów matematyki, które zajmują się badaniem struktur nieciągłych.