Paweł Zalewski
DP Induction Course Manual Szczecin 2012 ISBN 978-83-89901-72-9 Liczba stron: 152
cover
Publikacja to kompendium wiedzy o zasadach dynamicznego pozycjonowania. Uczy, jak ustanowić dynamiczny system pozycjonowania i jak zrozumieć praktyczne funkcjonowanie urządzeń towarzyszących, w tym systemów referencji pozycji. Przedstawione zostały w niej różne alarmy, ostrzeżenia, a także sposoby ich rozpoznawania i reagowania na nie. Uczestnicy kursów, korzystający z tej pozycji literaturowej, dowiadują się również, jak zainstalować urządzenia związane z systemem DP oraz jak odnieść operacje DP do istniejących warunków środowiskowych – wiatru, stanu morza, prądu i ruchu statków.


 

Paweł Zalewski  DP Simulator Course Manual Szczecin 2012 ISBN 978-83-89901-73-6 Liczba stron: 130
cover
Książka ta pozwala nabyć biegłą znajomość praktycznych aspektów działania dynamicznego pozycjonowania. Dzięki niej kursant zaplanuje i przeprowadzi operację DP, oceni ryzyko, pozna planowanie awaryjne i oceni możliwość statku. Uzyskana wiedza pozwoli także na podejmowanie działań z uwzględnieniem wszystkich wymagań morskich 
i operacyjnych, pomoże w wypracowaniu procedur reagowania na wszelkie okoliczności, które mogłyby doprowadzić do poważnej awarii.

 


 

Ewgienij M. Łusznikow, Remigiusz K. Dzikowski  Dewiacja kompasu magnetycznegol Szczecin 2012 ISBN 978-83-89901-71-2 Liczba stron: 104
cover
Podręcznik zawiera opisany w sposób systemowy materiał o polu magnetycznym Ziemi i materiałach ferromagnetycznych, a także o zasadzie działania kompasu magnetycznego i jego dewiacji oraz o sposobach jej kompensacji. Podane zostały zasady funkcjonowania kompasu magnetycznego typu Fluxgate. Rozpatrzono również problemy zwiększenia dokładności wskazań kompasów magnetycznych i perspektywicznych metod wyeliminowania dewiacji oraz kompleksowej automatyzacji jej kompensacji. Książka przeznaczona jest głównie dla studentów wydziałów nawigacyjnych akademii morskich, szczególnie polecana w zgłębianiu tajników jednego z działów nawigacji morskiej, dotyczącego dewiacji kompasu magnetycznego.


 

Zenon K. Zwierzewicz
Metody i algorytmy w systemach automatycznego sterowania statkiem Szczecin 2012 ISBN  978-83-89901-75-0 Liczba stron: 180
cover
 
Główny obszar zagadnień poruszany w prezentowanej monografii dotyczy metod analitycznych nowoczesnej teorii sterowania automatycznego, której wywód skierowany jest na problemy syntezy sterowania systemów występujących w technice morskiej, głównie w nawigacji. Chodzi tu przede wszystkim o automatyczne sterowanie statkiem w zadaniach stabilizacji kursu, prowadzenia po zadanej trajektorii bądź unikania kolizji.


 

 
Jerzy Marek Gutteter-Grudziński
Studium efektywności odolejania okrętowych wód zęzowych z wykorzystaniem sekcji hydrocyklonów i koalescencyjnych przegród porowatych Szczecin 2012 ISBN 978-83-89901-65-1 Liczba stron: 190
cover Rozprawa przedstawia wyniki wieloletnich badań autora obejmujących opracowanie koncepcji odolejania ścieków zaolejonych na statkach z siłą motorową, w portach na lądzie i na platformach wiertniczych. W pracy uwzględniono wymagania UE i konwencji MARPOL i HELCOM w zakresie ochrony mórz przed zanieczyszczeniami węglowodorowymi do poziomu 15 ppm oleju. Proponowaną tezą jest podwyższenie skuteczności oczyszczania wód ściekowych zęzowych z zanieczyszczeń węglowodorowych. Opracowanie podaje realizację nowej technologii oczyszczania.


 

Bernard Wiśniewski, Tadeusz Korwin-Piotrowski, Mirosław Wielgoszi
Procedury zintegrowanego planowania i programowania tras oceanicznych stat-ków z wykorzystaniem Ship Performance Optimisation System Szczecin 2012 ISBN 978-83-89901-67-5 Liczba stron: 80
cover W opracowaniu zaprezentowano procedury zintegrowanego planowania i programowania tras oceanicznych statków, dostosowane do wymagań systemu SPOS, w tym procedury testowań oraz przykład analizy trasy i wyniki rzeczywistej podróży eksploatacyjnej wybranego statku. Książka stanowi źródło wiedzy do doskonalenia standardów i metod realizacji w prowadzeniu zintegrowanej nawigacji z użyciem systemu pozyskiwania, analizy informacji pogodowej oraz planowania i programowania podróży morskiej statku.


 

Czesławy Christowej
Modele zatrudnienia marynarzy. Analiza najlepszych praktyk
Szczecin 2012 ISBN 978-83-89901-66-8 Liczba stron: 332
 
Celem monografii jest przedstawienie optymalnego dla pracodawcy i pracobiorcy modelu zatrudnienia marynarzy na statkach pod polską banderą, charakteryzującego się dużym zakresem elastyczności, zapewniającego optymalizację kosztów operacyjnych armatorów, odpowiednio wysokie wynagrodzenia marynarzy, zabezpieczenia społeczne tej grupy zawodowej i ich rodzin oraz racjonalizację intensywności pomocy publicznej dla sektora transportu morskiego, mieszczącej się w limicie dopuszczalnym przez Komisję Europejską.

 


 

Witold Torbacki, Ryszard Buczkowskij Analiza konstrukcji belkowych i płytowych na podłożu sprężystym Szczecin 2012 ISBN 978-83-89901-75-0 Liczba stron: 138
cover
Monografia stanowi pewne kompendium wiedzy na temat metody elementów skończonych w zakresie konstrukcji belkowych oraz płytowych spoczywających na podłożu sprężystym i może być przydatna zarówno jako pomoc dydaktyczna na studiach magisterskich i doktoranckich, jak i dla badaczy zainteresowanych tematyką MES.