Lech Kasyk, Ryszard Krupiński Poradnik matematyczny. Definicje, twierdzenia, wzory, tablice Szczecin 2011 ISBN 878-83-89901-56-9 Liczba stron: 194
cover Zamieszczone w Poradniku definicje, wzory, podstawowe twierdzenia, tablice statystyczne mają za zadanie ułatwić naukę studentom przywykłym w szkole średniej do korzystania z tablic matematycznych. Mimo „przyjaznej” formy podręcznik obejmuje tematycznie cały materiał zawarty w programach nauczania wyższych szkół morskich. Wydanie I, rzut II.


 

Elżbieta Plucińska, Janusz Kłosiński Standardowe zwroty porozumiewania się na morzu Szczecin 2011 ISBN 978-83-89901-55-2 Liczba stron: 264
cover Podręcznik do nauki standardowych zwrotów porozumiewania się na morzu zawiera sformułowania mające na celu ujednolicenie języka używanego w porozumiewaniu się w sprawach nawigacji na pełnym morzu, a co za tym idzie – zwiększenie bezpieczeństwa nawigacji. Zwrotów tych należy używać jak najczęściej, zastępując nimi inne, o podobnym znaczeniu. Ma to na celu wprowadzenie bezpiecznego sposobu porozumiewania się, umożliwiającego wymianę informacji i przekaz wiedzy pomiędzy ludźmi morza wszystkich narodowości w różnych okolicznościach. Wydanie II.

 


 

Anna Augustyniak-Klimczuk, Krzysztof Mastalerz English Basic for Marine Engineering Students Szczecin 2011 ISBN 978-83-89901-45-3 Liczba stron: 132
Wybierając zagadnienia gramatyczne do podręcznika, autorzy kierowali się programami nauczania języka angielskiego na wszystkich latach studiów Wydziału Mechanicznego AM, jak również najczęściej spotykanymi problemami gramatycznymi zgłaszanymi przez uczących się. Książka obejmuje ćwiczenia jedno- i dwujęzyczne, a słownictwo oparte jest głównie na rejestrze morskim i mechanicznym języka angielskiego. Ponadto, w ćwiczeniach pojawiają się również zwroty i zdania, które występują w Standard Marine Communication Phrases, tak więc studenci i uczestnicy kursów będą mogli od początku nauki zacząć się z nimi zaznajamiać. Wydanie II


 

Ewa Ślusarska-Miączyńska, Zbigniew Tamilin Navigating with English Grammar Szczecin 2011 ISBN 978-83-89901-44-6 Liczba stron: 128
cover Podręcznik przeznaczony dla studentów Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej oraz marynarzy. Dla początkujących książka ta będzie pierwszym zetknięciem z angielską terminologią morską, a dla zaawansowanych – pomocą w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Zawarte w niej liczne ćwiczenia gramatyczne usystematyzują nabyte umiejętności, zaś klucz do ćwiczeń – na dołączonej płycie Cd – pozwoli sprawdzić wiedzę i monitorować postępy w nauce języka.. Wydanie II

 


 

Igor Jagniszczak Problemy żeglugi w rejonie Zatoki Adeńskiej i wybrzeży Somalii Szczecin 2011 ISBN 978-83-89901-64-4 Liczba stron: 198
cover W monografii omówiono wszystkie odnotowane ataki na statki w roku 2008 oraz sytuacje związane z ich ochroną. Ponadto podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na szereg pytań dotyczących skali zjawiska piractwa morskiego w rejonie wód otaczających Somalii. Starano się również doszukiwać wyjaśnienia przyczyn wystąpienia ataków pirackich w tak masowej skali i przedstawienia reakcji organizacji międzynarodowych oraz administracji krajów ponoszących najbardziej dotkliwe straty wynikające z podwyższenia stawek frachtowych i ubezpieczeniowych.  


 

Czesława Christowa Systemy zarządzania i eksploatacji w polskich portach morskich
(ze szczególnym uwzględnieniem portów w Szczecinie i Świnoujściu)
Szczecin 2011 ISBN 978-83-89901-61-3 Liczba stron: 318
  Na podstawie dotychczasowych badań można sformułować tezę, że główną przyczyną niskiej efektywności ekonomicznej eksploatacji infrastruktury, suprastruktury i terenów portowych, a także niskiej konkurencyjności usług portowych świadczonych w polskich portach morskich są nieskuteczne systemy zarządzania procesami eksploatacyjnymi i usługowymi oraz system zarządzania infrastrukturą i terenami portowymi, który nie stwarza odpowiednich warunków funkcjonowania przedsiębiorstwom usług portowych. Głównym celem badań, stanowiących treść publikacji, jest opracowanie modelu optymalnego systemu zarządzania procesami eksploatacyjnymi i usługowymi w polskich portach morskich, zapewniającego skuteczność i efektywność zarządzania oraz konkurencyjność usług portowych.
 

 


 

Jadwiga Grzeszak, Andrzej Bąk, Remigiusz Dzikowski, Piotr Grodzicki, Krzysztof Plaskacz, Mirosław Wielgosz  Przewodnik operatora systemu ECDIS. NAVI-SAILOR 3000 ECDIS-i Szczecin 2011 ISBN 978-83-89901-35-4 Liczba stron: 198
cover Poradnik wychodzi naprzeciw potrzebom opanowania nowych standardów i metod prowadzenia nawigacji z użyciem systemu obrazowania map i informacji nawigacyjnych w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem symulatora Navi-Trainer 4000. wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie ćwiczeń na symulatorze stanowią zaś podstawę do efektywnego korzystania z systemu ECDIS wchodzącego w skład wyposażenia nawigacyjnego współczesnego statku. Do przewodnika dołączono płytę Cd zawierającą wszystkie wykorzystane w nim rysunki. Wydanie II


 

Lucjana Gucmy  Procedings of the XIV International Scientific and Technical Conference on Marine Traffic Engineering Szczecin 2011 ISBN 978-83-89901-63-7 Liczba stron: 580
  Publikacja zawiera materiały konferencyjne przygotowane na XIV Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną Inżynierii Ruchu Morskiego. Jest zbiorem 56 artykułów, napisanych w większości w języku angielskim, poświęconych problemowi bezpieczeństwa nawigacji. Stanowią one doskonałe źródło wiedzy dla naukowców i studentów, a intencją twórców było ukazanie koncepcji i badań dotyczących poruszanego tematu na międzynarodowym polu.
 


 

Pietrzykowski Zbigniew Nawigacyjny system wspomagania decyzji na statku morskim Szczecin 2011 ISBN 978-83-899001-62-0 Liczba stron: 179
cover Niniejsza monografia stanowi podsumowania prac Akademii Morskiej w Szczecinie w wyniku których powstał prototyp nawigacyjnego systemu wspomagania decyzji.Znacząco rozszerza on funkcje i zakres wspomagania  decyzji istniejących systemów nawigacyjnych.
Monografia stanowi uzupełnienie literatury w tematyce zarówno bezpieczeństwa żeglugi, jak i informatycznych systemówwspomagania decyzji.